In gesprek met...

Om succesvol te zijn, hebben we onze stakeholders hard nodig. Met drie van hen gaan we in gesprek over hoe we met elkaar sterker staan.

Interview voorzitter RvT

‘De samenwerking tussen RvT en bestuur verloopt heel goed. We zijn erg blij met de wijze waarop het bestuur alle uitdagingen oppakt. We zijn voor hen weliswaar ver weg maar toch dichtbij. We helpen het bestuur, adviseren, maar zijn soms ook een beetje streng. Dat hoort erbij. We hebben vier vergaderingen per jaar, en twee themavergaderingen. Altijd met het bestuur erbij.’

‘Met nieuwe statuten en een gemoderniseerd huishoudelijk reglement is eX:plain klaar voor de toekomst. De afgeslankte RvT heeft de taken onderling helder verdeeld, de samenwerking met het bestuur is uitstekend. Alle lichten staan op groen om verder te bouwen en waarde te creëren voor alle stakeholders.’

Toine Beljaars
Voorzitter RvT

Als Raad van Toezicht zijn we ver weg maar toch dichtbij

‘eX:plain heeft een complexe geboorte gehad. Het is niet eenvoudig om te veranderen van een publieke in een privaat/publieke organisatie die op eigen benen staat en rendement moet maken. Dat moet, want we hebben winst nodig om te kunnen investeren in zaken als leermiddelen, IT en opleidingen van medewerkers. eX:plain is weliswaar een stichting, maar wij sturen gewoon facturen, en het is onze taak ervoor te zorgen dat de opdrachtgevers onze facturen graag betalen. Dat betekent dat we waarde moeten creëren voor onze stakeholders. Dat is een focuspunt voor bestuur en RvT.’

‘Onze rol als RvT is het bestuur bij te staan en toezicht te houden op de bedrijfsvoering. We kijken bijvoorbeeld naar het risicomanagement,
de IT, de strategische keuzes. Ook de kwaliteit van de dienstverlening, bedrijfscultuur, medewerkerstevredenheid en samenwerking met de OR houden wij in de gaten. We accorderen de jaarrekening en begroting, en kijken of investeringen verantwoord zijn.’

‘Voor de Raad van Toezicht (RvT) was 2019 een druk jaar. De statuten en het huishoudelijk reglement werden gemoderniseerd, de RvT werd ingekrompen. Met pijn in het hart werd afscheid genomen van drie prominente en ervaren leden, waaronder voorzitter Nico Bezemer. De nieuwe RvT bestaat uit drie leden, waaronder voor het
eerst ook een vrouw.’ Een gesprek met voorzitter Toine Beljaars.

Interview OR-lid

'Wat vinden medewerkers daarvan, wat is goed en wat kan worden verbeterd? Op basis van de uitkomsten hebben we een aantal adviezen aan het bestuur geformuleerd.’

‘Het tweede speerpunt was het ophalen van informatie bij de achterban. We houden elke maand een spreekuur en hebben een ideeënbus. Belangrijk is ook om direct contact te houden, bij mensen binnen te lopen en te vragen of ze nog input voor ons hebben. Ten derde heeft het informeren van de medewerkers onze aandacht. We doen dit via Insite (intranet), door het terugkoppelen van de resultaten van de peiling en door persoonlijke communicatie. Ons doel is dat 85 procent van de medewerkers op de hoogte is van wat de OR doet.’

‘Ook voor 2020 hebben we een volle agenda. De vernieuwing van de arbeidsvoorwaardenregeling moet 31 december zijn afgerond, dat wordt een hele klus. We doen weer een peilingsonderzoek en besteden aandacht aan de nieuwe structuur. Hoe wordt de implementatie ervaren, dat willen we graag weten.’

'Het eerste jaar van de eX:plain-OR zit erop. Een jaar van pionieren, van doen, van aanpakken. ‘We hebben hard gewerkt, we staan er als team, ik ben echt trots op wat we bereikt hebben.'

We zijn trots op wat we bereikt hebben

Een nieuwe organisatie betekende voor eX:plain ook een nieuwe ondernemingsraad (OR). Het was een mooie uitdaging om een OR vanaf de grond op te bouwen. Vijf medewerkers pakten de handschoen op en stelden zich verkiesbaar. Op 1 januari 2019 ging de OR van start. Een gesprek met OR-lid Sebastiaan de Klerk.

‘De OR is begonnen met twee succesvolle en zinnige bosdagen. Uiteraard was teambuilding een belangrijk thema, maar we hebben ons ook ingewerkt in de taken van een OR en onze doelen en speerpunten voor 2019 tot 2022 vastgesteld. Verder besloten we twee commissies in te stellen, in finance en communicatie, en nemen we deel in de directiecommissie arbo. Op de tweede dag is het bestuur langs geweest, zodat we ons als OR konden voorstellen en afspraken konden maken over de samenwerking.’

‘De sfeer onderling is goed. Natuurlijk is het eerste jaar ook een verkenning geweest voor ons allemaal, maar het verloopt harmonieus. We doen er alles aan om goede contacten te onderhouden met zowel het bestuur als de medewerkers, en een onafhankelijke rol in te nemen.’

‘De drie speerpunten van ons eerste jaar? Ten eerste peilden we de medewerkerstevredenheid, denk aan thema’s als arbeidsvoorwaarden, opleidingen, rol van de leidinggevenden.'

Sebastiaan de Klerk
OR-lid

Interview algemeen directeur SSVV

eX:plain is een professionele partner met veel ervaring

De SSVV is een private samenwerking van 22 branches uit onder meer de industrie, bouw, metaal en transport. Het is een belangrijke klant van eX:plain. ‘Het doel van SSVV is dat werknemers gezond en veilig weer naar huis gaan’, zegt Anne Kamphuis, algemeen directeur SSVV.

‘In onze organisatie is de VCA-diplomering, zowel de infrastructuur als de inhoud, uitbesteed aan eX:plain. De industriële branches hebben de SSVV opgericht om de continuïteit van het VCA-systeem te garanderen. De SSVV functioneert als centraal aanspreekpunt, borgt de kwaliteit en beheert de begroting. Het is een kleine organisatie die samenwerkt met veel externe partners.’

‘eX:plain is medeverantwoordelijk voor het succes van de SSVV en VCA. Ze doen het goed, het is een professionele partner met veel ervaring. Ze sluiten contracten af met examencentra en beheren het budget. Zowel de inhoud als het geld loopt via eX:plain.’

‘De samenwerking is intensief. eX:plain is betrokken, levert goede kwaliteit en neemt eigen initiatief. In het afgelopen jaar bleek echter de afstand tussen de betrokken partijen toch vrij groot. Na een onderzoek door een onafhankelijke klachtenonderzoekscommissie is in goed overleg besloten de samenwerking met diverse partijen in het stelsel te herijken.'

'Hoe wordt er gewerkt, wie doet wat, wie voert de regie over wat?
De samenwerking is ook veranderd, in het afgelopen jaar is de GPI (Generieke Poortinstructie) erbij gekomen.’

‘De highlights van 2019? Een recordaantal examens, verbetering van de taalkwaliteit van de VCA-examens en de groei van de GPI. In 2020 gaan we het samenwerkingscontract herzien, de taalkwaliteit bij onder andere de SOG verbeteren en komt er een centrale intake voor examens door ICT. Verder staan branchekleuring van examens en vernieuwing van het VCA voor operationeel leidinggevenden op het programma. Genoeg uitdagingen!'

Anne Kamphuis

Algemeen
directeur SSVV