Onze programma's

eX:plain is continu bezig met het optimaliseren van educatieve oplossingen. We zijn ambitieus en willen dat blijven. 

Smart Educational Tools

Terugblik

Onze programmamanagers blikken terug op 2019. Leidend hierbij zijn de drie kernwaarden trots, ondernemen en samenwerken.

We blijven nadenken hoe we het leren en beoordelen kunnen verbeteren

Smart Educational Tools (SET) ontwikkelt en levert on- en offline onderwijsproducten, vooral in het domein ‘safety and security’. ‘Continue aandacht voor ontwikkelingen in beroepen, daar draait het om.’ Aan het woord is programmamanager Ferdinand Gildemacher.

‘Voor de continuïteit van SET is draagvlak in de sector van essentieel belang. We blijven nadenken over hoe dingen beter kunnen zodat we onze klanten goed kunnen bedienen.'

'Een belangrijk project in 2019 was de Generieke Poortinstructie (GPI), een online veiligheidsinstructie met toets voor de sector bouw. Voor de inhoudelijke inbreng werkten we samen met een grote groep van veiligheidsdeskundigen uit verschillende bouwbedrijven. Samen hebben we laten zien in korte tijd met
onze opdrachtgevers een geweldige prestatie te kunnen leveren.’

Ferdinand Gildemacher
Programmamanager
Smart Educational
Tools

Branchecertificering


Nieuwe klanten en startende examenlijnen komen terecht bij Branche-certificering. ‘Ons doel is om deze nieuwe opdrachten te integreren in de normale operatie, zodat we goede ondersteuning bieden aan deze nieuwe klanten, maar ook om deze nieuwe activiteiten nog verder in omvang te laten toenemen.’ Aan het woord is bestuurder/directeur Hester Brenninkmeijer, ook interim-programmamanager. 

‘We ondersteunen veel verschillende klanten. We leveren maatwerk, waarbij we ook zoeken naar standaardisatie. Zo kunnen startende opdrachten meeprofiteren van reeds opgedane kennis. Binnen dit programma zijn ook de examenactiviteiten voor ExTH, de Examen-instelling voor Toezicht en Handhaving, ondergebracht. Circa 25.000 buitengewoon opsporingsambtenaren worden jaarlijks geëxamineerd. Met veel inbreng van de sector zelf worden deze theorie- en praktijk-examens ontwikkeld en afgenomen. Vertegenwoordigers vanuit de sector hebben zitting in examencommissies, constructieteams, beoordelaars-teams of zijn gesprekspartner in diverse reguliere overlegstructuren.'  

Associatie voor Examinering


De Associatie voor Examinering ontzorgt bedrijven en onderwijsorganisaties op het gebied van examinering, van ontwikkeling tot en met afname en nazorg. Programmamanager Riny van Nuland: ‘Onze examens leiden tot vakdiploma’s op het gebied van financieel-administratieve en loonadministratieve beroepen.’

‘Het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) en het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) hebben een goed imago als standaard in de markt.’

‘In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van een digitaal examen Beroepscommunicatie. Dit sluit zowel aan op de toenemende waarde van goede communicatie van beroepsbeoefenaars, als op de wens van afstandsopleiders om op afstand onafhankelijk te kunnen examineren. Hiermee kunnen we ons echt onderscheiden van andere aanbieders.’

Riny van Nuland
Programmamanager Associatie voor Examinering

‘We hebben ons team versterkt waardoor we klaar zijn voor vernieuwing van aanpak en producten. We volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet en zoeken continu naar kansen.’

We zijn scherp op de wensen van de klant

We kunnen ons echt onderscheiden van andere aanbieders

'Ook in 2019 hebben we samen hard gewerkt om kandidaten een objectief en onafhankelijk examen aan te bieden waarin zij kunnen aantonen over de vereiste exameneisen te beschikken. In december 2019 is Anne Marie Bosman aangetreden als manager ExTH.’

VCA Infra


In opdracht van de SSVV is eX:plain verantwoordelijk voor de instandhouding, het functioneren en de ontwikkeling van het Nederlandse VCA-stelsel. Jeannette Schuddeboom, programmamanager VCA, licht haar programma kort toe.

‘VCA Infra ontwikkelt de examenproducten en -diensten, onderhoudt en beheert de centrale itembanken, en ziet toe op de kwaliteit van de examen- en opleidingscentra. Zo kende 2019 de screening van het examen Basisveiligheid VCA (B-VCA) op taalniveau en correctheid van de vertalingen.'

'Het was een hele onderneming om de vertalingen ook te verbeteren. We hebben hiervoor analyses als tool ingezet op een wijze die nog niet eerder is toegepast.’

‘Innovatie is een continu proces. Om de kwaliteit van ons product te meten en verder te verbeteren, hebben we in 2019 actief de samenwerking gezocht met externe partijen zoals de VCA-opleiders in Nederland en België en de Stichting Lezen en Schrijven.’

Jeannette Schuddeboom
Programmamanager
VCA

Innovatie is een continu proces

V-gaming

Highlights

Een aantal van onze innovatieve en uitdagende programma’s zetten we graag in de schijnwerpers. Ze illustreren perfect wat eX:plain voor haar klanten betekent.

Online leeromgeving voor studentenbeveiliging
Onlangs bracht eX:plain de educatieve ‘V-game’ op de markt voor mbo-studenten Particuliere Beveiliging. In de V-game lopen studenten een beveiligingsronde en nemen ze een kijkje in de wereld van een beveiliger. Ze leren incidenten correct af te handelen en te communiceren volgens protocol. Zo worden ze klaargestoomd voor de praktijk.

De 3D-educatieve game is een mooie aanvulling op het lesmateriaal. Inmiddels heeft een aantal scholen V-gaming ingepast in het lesprogramma. Onder andere het Drenthe College zal de V-game structureel verwerken in het lesprogramma.

Explainsafe

Toekomstbestendige portal voor poort- en veiligheidsinstructies
In 2019 heeft eX:plain het oude vertrouwde portal Veilig.tv vervangen door Explainsafe, nu het grootste online platform voor poort-, toegangs- en veiligheidsinstructies in Nederland. Bedrijven als Shell, Vattenfall, ENECO, Tennet en verschillende bouwbedrijven (samen meer dan 100.000 gebruikers) maken hier gebruik van. In totaal bevat Explainsafe zo’n 30 poort-, c.q. veiligheidsinstructies.

GMP+

Digitaal examineren in de diervoederbranche
Het GMP+-certificaat is van groot belang voor alle partijen die werken met diervoeder, zoals producenten, leveranciers en tussenhandelaren. In 2019 ontwikkelde eX:plain in opdracht van GMP+ een tiental examens die GMP+-auditoren toetsen op hun kennis en vaardigheden om wereldwijd audits bij diervoederbedrijven uit te voeren. Uniek voor deze nieuwe examenlijn is dat er digitaal geëxamineerd wordt via online proctoring, surveillance op afstand.

Effectief en soepel samenwerken met alle betrokken partners is een belangrijk issue in dit project, dat in 2020 aangescherpt en doorontwikkeld wordt. De nieuwe manier van examineren riep in eerste instantie enige weerstand op bij bijvoorbeeld de auditoren. Ook het opstellen van een afgewogen taakverdeling tussen GMP+ en eX:plain vroeg aandacht. Maar het resultaat mag er zijn: de vakbekwaamheid van de GMP+-auditoren is door de nieuwe examenlijn beter geborgd.

Op basis van data examenfraude opsporen
Nieuwe technologie maakt examenfraude steeds makkelijker en het signaleren van fraude moeilijker. Om te voorkomen dat examens over tien jaar niets meer waard zijn, spoort dochterorganisatie Xquiry op basis van data examenfraude op. Voor partners als Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) en de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is Xquiry zeer belangwekkend.

Examenfraude gaat allang niet meer over ‘spieken’ tijdens het examen. Het gaat vaak om grote belangen die bijvoorbeeld buitenlandse uitzendorganisaties hebben bij het verkrijgen van onder andere
VCA-certificaten voor hun bouwpersoneel. Groepsgewijze en goed georganiseerde fraude is voor alle vormen van examineren een serieuze bedreiging.

Xquiry

eX:plain ziet het als haar taak om de examens van haar opdrachtgevers zo goed mogelijk te beschermen.

In 2019 werkten onze Xquiry-specialisten aan verder onderzoek naar algoritmes, met het doel om vanuit psychometrische onderbouwing afwijkende patronen in examenresultaten en logdata op te sporen. We blijven – mede door wetenschappelijk onderzoek – inzetten op dataverrijking, om zo onder andere nog meer data te verzamelen over examenkandidaten. Zo kunnen nog scherper en betrouwbaarder examenfraudepatronen worden herleid, die de fraudedetectie van Xquiry doorontwikkelen. Vanzelfsprekend doen we dit niet alleen, maar met nationale en internationale specialisten uit de examenwereld.